Програма співбесіди з біології для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти у 2018 р. (9 клас)

 • Home-
 • Програма співбесіди з біології для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти у 2018 р. (9 клас)

Програма співбесіди з біології для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти у 2018 р. (9 клас)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

КЗОЗ «ХОМК»

________________ Е.В.Хомченко

«______» __________ 2018 р.

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ

для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти у 2018 р.

Програму розглянуто та затверджено

на засіданні приймальної комісії КЗОЗ «ХОМК»

Протокол № __ від ________2018 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму співбесіди з біології для вступу до КЗОЗ «ХОМК» у 2018 році розроблено на основі програми з біології для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи (К.: Перун, 2005).

Зміст навчального предмету «Біологія» розподілено на 10 розділів: «Рослини», «Різноманітність рослин», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Організми і середовище існування», «Тварини», «Різноманітність тварин», «Організми і середовище існування», «Людина», «Біологічні основи поведінки людини», які в свою чергу розподілено за темами.

Основними напрямками курсу з біології є:

 • формування знань про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто - і філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами, середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання;
 • розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;
 • мотивація здорового способу життя, що включає: поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження і зміцнення, показати значення складових здоров’я, дати можливість визначитися в правильності чи хибності ставлення до власного здоров’я, залучити до мислення, обговорення і здобуття інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження ВІЛ, профілактику ВІЛ-інфікування;
 • розвиток розумових здібностей та якостей особистості, прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалiзації у різних видах діяльності;
 • оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних сферах життя;
 • становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.

Назва розділу, теми

Знання

Предметні уміння та способи навчальної діяльності

РОЗДІЛ І: РОСЛИНИ

ВСТУП

Біологія - наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовища їх існування, класифікація. Рослинний світ - складова частина природи.

називати:
- основні систематичні категорії класифікації органічного світу; - царства живої природи; - науки, що вивчають життя;
наводити приклади:
- застосування біологічних знань у практичній діяльності людини: медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо;- типів середовищ існування організмів;- рослин, що зростають у найближчому оточенні;
робити висновок:
- про різноманітність живої природи.

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин

Основні процеси життєдіяльності рослини.
Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв’язок.
Середовища існування рослин.

Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистем.
Відповідь рослин на подразнення

називати:
- основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);
- умови, необхідні для життєдiяльності рослини;
- основні компоненти клітини рослини (оболонка, цитоплазма, ядро, пластиди, вакуолі);
- тканини рослини (твірні, покривні, основні, провідні);

- вегетативні органи рослини (корінь, пагін: брунька, стебло, листок) та їх функції;
характеризувати:
- будову кореня, види коренів, типи кореневих систем, видозмiни кореня;
- ґрунт як джерело поживних речовин;
- роль мінерального живлення в житті рослин;
- роль пагона в забезпеченні надходження, транспорту і виведення речовин;
- бруньку як зародковий пагін;
- видозміни пагона;
- будову листка та його роль у забезпеченні процесу фотосинтезу, газообміні та випаровуванні;
порівнювати:
- прості та складні листки, типи жилкування, розташування листків на стеблі;
- процеси фотосинтезу та дихання;

називати:
- види розмноження рослин;
- види нестатевого розмноження: вегетативне, спорами;
- способи вегетативного розмноження рослин у природі й у господарстві;
- частини квітки;
- способи запилення;
- способи поширення насінин і плодів;

наводити приклади:
- добових і сезонних ритмів рослин;
- одностатевих і двостатевих квіток, одно- і дводомних рослин;
- рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, способами поширення плодів і насінин;
- практичного використання квіток, насінин і плодів людиною;
розпізнавати:
- за будовою квітки - спосіб запилення;
- різні типи плодів і способи їх поширення;
характеризувати:
- будову квітки як органа розмноження рослин;
- функції частин квітки;
- процес запилення, пристосування рослин до самозапилення і перехресного запилення;
- пристосування квіток до запилення вітром, водою, комахами та іншими тваринами;
- процес утворення плодів і насінин;
- пристосування плодів і насінин до поширення;
- розвиток рослини з зародка насінини;

Тема 2. Розмноження й розвиток рослин

Нестатеве розмноження, його види. Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. Статеве розмноження. Будова та різноманітність квіток.
Суцвіття.

Запилення, запліднення.
Насінина, плід, їх будова.
Вплив умов середовища на проростання насінини.
Ріст і розвиток рослин.
Сезонні явища у житті рослин.

пояснювати:
- роль та значення штучного запилення;
- мету клонування рослин;
- пристосування рослин до умов середовища;
порівнює:
- статеве і нестатеве розмноження;

- будову квіток різних рослин, суцвіття прості й складні;
- будову плодів і насінин та способи їх поширення;

РОЗДІЛ ІІ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 1. Водорості

Загальна характеристика водоростей.

Середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей.
Різноманітність водоростей, їх значення в природі та в житті людини.

називати:
- основні місця, де ростуть водорості;

наводити приклади:
- використання водоростей людиною (їстівні, ліки, сировина для харчової та парфумерної промисловості);
- небезпечних явищ, які спричиняють водорості;
- одно - та багатоклітинних мікроскопічних (хламідомонада, спiрогіра) та макроскопічних водоростей (морська капуста);
розпізнавати:
- найпоширеніші явища, обумовлені масовим розвитком водоростей;
характеризувати:
- будову клітини водорості;
- особливості будови тіла одно - та багатоклітинних водоростей

Тема 2. Вищі спорові рослини

Загальна характеристика вищих спорових рослин.

Мохоподібні, плавуноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні.
Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдiяльності.
Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини.

називати:
- основні місця, де ростуть вищі спорові рослини;

наводити приклади:
- видів вищих спорових рослин, що зростають у найближчому оточенні;
- значення вищих спорових рослин в природі та в житті людини;
характеризувати:
- загальні ознаки будови та розвитку представників мохоподібних, плавуноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних;
- розвиток вищих спорових рослин;
порівнювати:
- будову вищих спорових рослин із будовою водоростей;
пояснювати:
- значення вищих спорових рослин у формуванні місцевих ландшафтів;
- значення вищих спорових рослин у формуванні торфу, кам’яного вугілля;
розпізнавати:
- спорові рослини у природі, на гербарних зразках, таблицях;

Тема 3. Голонасінні

Загальна характеристика голонасінних.
Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних. Різноманітність голонасінних рослин. Значення у природі та в житті людини.

називати:
- основні місця, де ростуть голонасінні;
наводити приклади:
- найпоширеніших представників голонасінних серед флори України і свого регіону;
- використання голонасінних рослин людиною;
розпізнавати:
- голонасінні рослини у природі, за гербарними зразками, малюнками;
характеризувати:
- загальні ознаки будови та розвитку голонасінних;
- пристосування голонасінних до умов середовища існування;
- особливості розмноження голонасінних;
- роль голонасінних у природі та в житті людини;
порівнювати:
- будову голонасінних з вищими споровими рослинами;

Тема 4. Покритонасінні

Загальна характеристика. Класифiкація покритонасінних. Характеристика класів і окремих родин.
Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини.

називати:
- класи та основні родини покритонасінних рослин;
- загальні ознаки класів Однодольні і Дводольні;
наводити приклади:
- рослин, що зростають на території України і в найближчому оточенні;
- рідкісних рослин, які потребують охорони;
- лікарських та отруйних рослин;
- декоративних рослин;
- сортів культурних рослин;
- використання рослин людиною;
розпізнавати:
- види рослин свого регіону, рослини вивчених класів і родин;
- пристосування до умов місцезростання, що відображені в їхній будові;
порівнювати:
- будову рослин різних класів та родин;

- пристосування рослин до різних умов середовища;
- практичну цінність різних видів рослин;

РОЗДІЛ ІІІ: ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ

Тема 1. Гриби

Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Значення грибів у природі і в житті людини.

називати:
- загальні ознаки царства Гриби;
- паразитарних, цвілевих, шапкових грибів;
- найпоширеніших видів грибів свого регіону;
- використання грибів людиною;
характеризувати:
- будову гриба;

- основні групи грибів за їх способом живлення;
- живлення, розмноження, ріст і розвиток грибів;
- пристосування грибів до умов середовища;
пояснювати:
- взаємозв’язок грибів і вищих рослин;
- значення штучного вирощування грибів;
порівнювати:
- плодові тіла їстівних та отруйних грибів;

Тема 2. Лишайники

Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів.
Значення лишайників у природі й у житті людини.

характеризувати:
- будову лишайника як симбіотичного організму;
- живлення, розмноження, ріст і розвиток лишайників;

- пристосування лишайників до умов середовища;
порівнювати:
- гриби і рослини, лишайники;

РОЗДІЛ ІV: БАКТЕРІЇ

Тема 1. Бактерії

Загальна характеристика бактерій.
Різноманітність.
Значення у природі й у житті людини.

називати:
- загальні ознаки бактерій;
- середовища життя бактерій;
наводити приклади:
- взаємозв’язків бактерій та інших організмів;
- бактерій, які спричинюють захворювання рослин, тварин, людини;
- бактерій, які використовуються людиною в господарстві;
характеризувати:
- роль бактерій у природі й у житті людини;
порівнювати:
- життєдіяльність бактерій;

РОЗДІЛ V: ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 1. Організми і середовище існування

Середовище існування та його чинники. Розселення рослин у природі.
Екологічні групи рослин.
Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах.
Охорона природи.

називати:
- середовища існування рослин;
- основні життєві форми рослин (дерева, кущі, трави);
- основні екологічні групи рослин;
- основні типи рослинних угруповань;
- рідкісні рослини свого регіону;
наводити приклади:
- пристосування рослин до середовища існування;
- взаємозв’язків рослин між собою, з іншими організмами та неживою природою;
розпізнати:
- дерев’янисті та трав’янисті рослини;
характеризувати:
- видів рослин і рослинних угруповань;

РОЗДІЛ VІ: ТВАРИНИ

ВСТУП

Тваринний світ складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація. Роль тварин у житті людини.

називати:
- царства живої природи;
- ознаки живих організмів;
- ознаки, що відрізняють тварин від рослин, грибів та бактерій;
- основні систематичні категорії царства Тварини;
розпізнавати:
- представників різних царств організмів;
наводити приклади:
- тварин свого регіону;
робити висновок:
- про значення тварин у житті людини.

Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин

Основні процеси життєдіяльності тварини. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Середовища існування тварин. Поведінка тварин.

Різноманітність способів життя тварин. Зв’язки тварин з іншими компонентами екосистем.

називати:
- ознаки тваринної клітини;
- органи і системи органів;
- функції тварин (подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток);
- середовища існування тварин;
- розмноження як основа існування тварин;
наводити приклади:
- способів живлення тварин;
- видів руху тварин;

- способів дихання тварин;
- проявів поведінки відомих йому тварин;
- взаємозв’язків рослин та тварин;
порівнювати:
- будову клітин рослин і тварин;
- типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;
- прояви життєдіяльності тварин;
характеризувати:
- залежність життєдіяльності тварин від способу життя;
- прояви подразливості у різних тварин;

РОЗДІЛ VІІ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тема 1. Найпростіші

Загальна характеристика та різноманітність найпростiших - мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо). Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини.

називати:
- загальні ознаки підцарства Найпростіші;
- середовища існування найпростіших;
розпізнавати:
- деяких найпростіших на малюнках та мікропрепаратах;
порівнювати:
- будову і процеси життєдіяльності одноклітинних рослин і тварин;
характеризувати:
- пристосування найпростіших тварин до середовищ життя;
- прояви життєдіяльності найпростіших (живлення, дихання, подразливість, розмноження тощо);
- засоби профілактики захворювань, які спричинюються найпростішими;

Тема 2. Багатоклiтинні. Губки.

Кишковопорожнинні
Загальна характеристика та різноманітність багатоклiтинних тварин.

Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини.
Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних.

називати:
- загальні ознаки організмів підцарства Багатоклітинні;
- загальні ознаки представників типів Губки та Кишковопорожнинні;

наводити приклади:
- представників прісноводних і морських губок та кишковопорожнинних;
- зв’язків кишковопорожнинних з іншими групами організмів;
- впливу кишковопорожнинних на середовище існування;
- пристосувань кишковопорожнинних до умов існування;
- ускладнення організації кишковопорожнинних порівняно з найпростішими;
порівнювати:
- особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин;
- функції клітин одноклітинних та багатоклітинних тварин;
- особливості будови багатоклiтинних та колоніальних найпростіших організмів;
розпізнавати:
- життєві форми представників типу Кишковопорожнинні (за малюнками);
- шари клітин на поперечному розрізі мікропрепарату за допомогою мікроскопа;
характеризувати:
- спосіб життя губок та кишковопорожнинних;
- особливості будови кишковопорожнинних (променева симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина);
- процеси життєдіяльності, рефлекторний характер реакції на подразнення;

Тема 3. Черви

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах. Значення для людини.

називати:
- загальні ознаки плоских, круглих та кільчастих червів;
наводити приклади:
- вільноживучих видів червів;
- червів - паразитів людини, тварин і рослин;
- ускладнення організації червів порівняно з кишковопорожнинними;
- пристосування паразитичних червів до їх способу життя;
розпізнавати:
- органи та системи органів, порожнину тіла аскариди на таблицях і наочності;
характеризувати:
- загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності плоских, круглих та кільчастих червів;
- життєві цикли найпоширенiших паразитичних червів;

Тема 4. Членистоногі

Загальна характеристика типу Членистоногі.
Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.
Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах. Значення в житті людини.
Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Поведінка комах. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини.
Охорона членистоногих.

називати:
- загальні ознаки типу Членистоногі;
- загальні ознаки організмів ракоподібних, павукоподібних, комах;
наводити приклади:
- видів ракоподібних, павукоподібних, комах, що зустрічаються у своєму регіоні;
- видів, що потребують охорони;
- видів, що є паразитами людини, тварин і рослин, переносниками збудників хвороб;
- видів, що завдають шкоди сільському господарству;
- комах-запилювачів, одомашнених комах;
- зміни середовища, що спричиняються діяльністю членистоногих;
характеризувати:
- способи життя членистоногих;
- роль членистоногих у екосистемах;

Тема 5. Молюски

Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.

називати:
- загальні ознаки організмів типу Молюски;
наводити приклади:
- найпоширеніших видів молюсків свого регіону, шкідників сільського господарства, проміжних хазяїв паразитичних червів;
- значення молюсків у житті людини;
- взаємозв’язків тварин у екосистемах;
характеризувати:
- середовища існування молюсків;
- особливості будови молюсків;
- пристосованість молюсків до умов існування;

Тема 6. Хордові тварини.

Безчерепні. Риби
Загальна характеристика типу Хордові. Підтипи Безчерепні та Черепні (Хребетні).
Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні).
Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдiяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб.
Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища у житті риб. Різноманітність кісткових риб.
Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.

називати:
- загальні ознаки типу Хордові;
- загальні ознаки підтипу Безчерепні;
- загальні ознаки представників класів Хрящові та Кісткові риби;
наводити приклади:
- пристосованості головохордових до умов мешкання;
- видів риб, що мешкають у місцевих водоймах;
- промислових риб;
- риб, що потребують охорони;
- ознаки пристосованості в будові, процесах життєдіяльності, поведінці риб до середовища існування;
розпізнавати:
- органи і системи органів ланцетника на постійних мікропрепаратах;
- представників підтипів типу Хордові на малюнках та препаратах;
- органи риб на малюнках та препаратах;
- представників деяких рядів риб у природі;
характеризувати:
- середовище існування, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдiяльності риб;

- спосіб життя риб, особливості зовнішньої будови, покриви риб;
- ознаки пристосованості риб до способу життя у їхній внутрішній будові;
- розмноження і розвиток риб;

Тема 7. Земноводні

Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних.
Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.

називати:
- характерні ознаки земноводних;
наводити приклади:
- видів земноводних, у тому числі поширених в Україні, своєму регіоні;
- рідкісних видів земноводних;
- ускладнення будови і процесів життєдіяльності земноводних порівняно з рибами;
- пристосування у будові, процесах життєдіяльності земноводних до життя у водяному та наземному середовищах існування;
характеризувати:
- розмноження і розвиток земноводних;

Тема 8. Плазуни

Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдiяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів.

називати:
- загальні ознаки представників класу Плазуни.
наводити приклади:
- видів плазунів, поширених в Україні та власному регіоні;
- рідкісних видів плазунів;
- пристосування в будові й процесах життєдіяльності плазунів до існування на суходолі;
розпізнавати:
- деякі найпоширеніші види плазунів;
- органи плазунів на малюнках та препаратах;

характеризувати:
- спосіб життя плазунів;
- розмноження і розвиток;
- пристосування плазунів до життя на суходолі;
- сезонні явища у житті плазунів;

Тема 9. Птахи

Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту та різних середовищ життя. Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів.

Сезонні явища у житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство. Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво.

називати:
- загальні ознаки класу Птахи;
наводити приклади:
- видів птахів, поширених на території України, у регіоні, де живе учень;
- птахів, що мають господарське значення;
- видів птахів, які потребують охорони;
- рис відмінності будови птахів порівняно з плазунами;

- риси пристосованості птахів до польоту;
- сезонних явищ у житті птахів;
розпізнавати:
- найпоширеніших птахів свого регіону у природі;
- птахів кількох найпоширенiших рядів на малюнках;
- характерні риси будови птахів, що належать до різних екологічних груп;
характеризувати:
- пристосування птахів до польоту;
- різноманітність зв’язків птахів із середовищем існування;
- причини сезонних явищ у житті птахів;
- особливості розмноження, шлюбну поведінку та розвиток птахів;
- виводкових, нагніздних птахів;
- осілих, кочових і перелітних птахів;

Тема 10. Ссавці

Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців. Різноманітність ссавців. Сезонні явища у житті ссавців, їхня поведінка. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини.

Охорона ссавців. Тваринництво. Охорона ссавців.

називати:
- загальні ознаки класу Ссавці;
наводити приклади:
- видів ссавців фауни України;
- ссавців, що поширені в його регіоні;
- ссавців, що потребують охорони;
- свійських ссавців;
- ускладнення будови і процесів життєдіяльності ссавців порівняно з плазунами;

- пристосування ссавців у будові, процесах життєдіяльності, поведінці до різних середовищ існування;
розпізнавати:
- ссавців найважливіших рядів;
- органи ссавців на малюнках та препаратах;
- деякі види ссавців у природі;
характеризувати:
- спосіб життя ссавців;
- особливості поведінки ссавців;
- різноманітність зв’язків ссавців із середовищем існування;
- сезонні явища у житті ссавців;
- розмноження та розвиток ссавців, турботу про потомство;

РОЗДІЛ VІІІ: ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 1. Організми і середовище існування

Вплив чинників середовища на тварин. Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин.
Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території.
Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.

називати:
- основні етапи розвитку історичного світу;
- заповідники й заповідні території України;
наводити приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на тваринний світ;
характеризувати:
- взаємодію організмів між собою і середовищем життя;
- роль тварин у природі;
- значення тварин у житті людини;

РОЗДІЛ IX: ЛЮДИНА

ВСТУП

Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я. Походження людини. Особливості виду Homo sapiens.
Соціальне та культурне успадкування.

називати:
- біологічні науки, що вивчають людину;
- місце людини в системі живої природи;
характеризувати:
- особливості еволюції виду Homo sapiens;
- гіпотези походження виду Ноmo sapiens;
- раси людей;

Тема 1. Організм людини як біологічна система

Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні системи органів людини.
Регуляторні системи організму людини.

називати:
- тканини організму людини;
- органи людини;
- фізіологічні системи органів організму людини;
наводити приклади:
- різних типів клітин;
характеризувати:
- клітинну будову організму людини;
- типи тканин;
- організм людини як систему;

Тема 2. Опора і рух

Будова і функції опорно-рухової системи.
Кісткова та хрящова тканини.
Розвиток кісток. Сполучення кісток.
Будова скелета людини.
Будова і функції скелетних м’язів. Види м’язів. Механізм скорочення м’язів. Сила м’язів. Втома м’язів.

називати:
- значення опорно-рухової системи;
- типи з’єднання кісток;
- основні групи м’язів;
розпізнавати на малюнках, муляжах, власному організмі:
- групи м’язів;
- види кісток;
- відділи скелета;
- скелетні м’язи;
характеризувати:
- функції опорно-рухової системи;
- кісткову і хрящову тканини;
- будову і ріст, вікові зміни складу кісток;
- типи суглобів;
- основні відділи скелета;
- скорочення м’язів;
- посмуговану м’язову тканину;
- будову скелетних м’язів, групи м’язів;
- роботу скелетних м’язів, механізми стомлення;

Тема 3. Кров і лімфа

Внутрішнє рідке середовище організму людини.
Склад і функції крові.
Захисні функції крові.
Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.

Зсідання крові.

називати:
- склад і функції крові;
- види імунітету (клітинний, гуморальний);
- органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету;
розпізнавати:
- клітини крові на малюнках;
характеризувати:
- плазму крові;

- будову і функції еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів;
- імунітет, його значення, регуляція;
- імунні реакції організму;
- зсідання крові як захисну реакцію організму;
- групи крові: система АВО, резус-фактор;

Тема 4. Кровообіг і лімфообіг

Органи кровообігу: серце і судини. Будова і функції серця.
Судинна система. Рух крові по судинах. Велике і мале кола кровообігу. Регуляція кровопостачання органів.
Лімфообіг та його значення.

називати:
- кровоносні судини;
розпізнає:
- органи кровообігу на малюнках;
характеризувати:
- будову і роботу серця;
- особливості будови серцевого м’яза;

- властивості серцевого м’яза;
- серцевий цикл;
- роботу серця;
- автоматію роботи серця;
- будову кровоносних судин;
- велике і мале кола кровообігу;
- рух крові по судинах;
- артеріальний тиск крові;
- фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;

Тема 5. Дихання

Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат. Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах. Нейрогуморальна регуляція дихання.

називати:
- функції органів дихання;
розпізнавати:
- органи дихання на малюнках;
характеризувати:
- процеси дихання;
- регуляцію дихальних рухів;
- будову і функції органів дихання;

- роботу голосового апарату;
- механізми легеневого дихання;

Тема 6. Харчування і травлення

Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин. Харчування і здоров’я.
Будова і функції органів травлення, травних залоз. Травлення у тонкому кишечнику. Функції товстого кишечнику. Регуляція травлення.

називати:
- органи травної системи;
- травні залози;
розпізнавати:
- органи травлення на малюнках;
характеризувати:
- їжу як джерело енергії;
- процеси живлення і травлення;
- травлення в ротовій порожнині;
- функцію слинних залоз, склад слини;
- будову і функції зубів;
- будову шлунка, травлення в шлунку;
- ферменти шлункового соку;

- значення соляної кислоти для травлення в шлунку;
- регуляцію соковиділення, рухової активності шлунка;

- будову і функції тонкого кишечнику;
- травлення в тонкому кишечнику;
- всмоктування поживних речовин;
- функції товстого кишечнику;
- функції печінки;

Тема 7. Терморегуляція

Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача. Будова і функції шкіри. Роль шкіри в терморегуляції.

називати:
- функції шкіри;
розпізнавати:
- складові шкіри на малюнках;
характеризувати:
- процеси теплообміну;
- механізми терморегуляції;
- рефлекторний характер терморегуляції;

Тема 8. Виділення

Будова і функції сечовидільної системи.

Регуляція кількості води в організмі.
Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.

називати:
- органи та функції сечовидільної системи;

розпізнавати:
- органи сечовидільної системи на малюнках;
характеризувати:
- будову і функції нирок;
- нефрон;
- будову і функції сечових шляхів;
- регуляцію сечовиділення;
- складові шкіри, які беруть участь у виділенні;

Тема 9. Ендокринна регуляція функцій організму людини

Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони.

називати:
- залози внутрішньої секреції;
- місце розташування залоз внутрішньої секреції в організмі людини;
характеризувати:
- нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму;
- гормони, принцип їх дії;
- вплив гормонів на процеси обміну в організмі;
- роль гіпоталамуса в регуляції роботи ендокринної системи;

- значення гіпофіза в регуляції роботи ендокринної системи;
- роль ендокринної регуляції процесів життєдіяльності людини;

Тема 10. Розмноження та розвиток людини

Етапи онтогенезу людини. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Постембрiональний розвиток людини.

називати:
- первинні та вторинні статеві ознаки людини;
- періоди онтогенезу людини;
характеризувати:
- реалізацію в людини функції продовження роду;
- будову і функції статевих залоз людини;
- будову статевих клітин;
- процес запліднення;
- штучне запліднення у людини;
- розвиток зародка і плода;
- вплив факторів середовища на розвиток плода;

- вагітність і пологи;
- розвиток дитини після народження;
- вікові особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток;
- особливості підліткового віку;
- старіння і смерть;.

Тема 11. Нервова регуляція функцій організму людини

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.
Регуляція рухової активності Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку.
Регуляція роботи внутрішніх органів
Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система.

називати:
- складові центральної й периферичної нервової системи;
характеризувати:
- сіру і білу речовину спинного мозку;
- мотонейрони;
- відділи головного мозку;
- будову головного мозку;
- функції стовбура головного мозку;
- функції мозочка;
- функції підкоркових ядер;
- соматичну нервову систему;
- вегетативну нервову систему;
- симпатичну та парасимпатичну нервову систему;
- ретикулярну формацію і лімбічну систему;
- фактори, які порушують роботу нервової системи;

Тема 12. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги,

руху, дотику, температури, болю.

називати:
- основні сенсорні системи;
характеризувати:
- особливості будови і функції зорової, слухової, нюхової, смакової сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю;
- процеси сприйняття світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла;

РОЗДІЛ Х: БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема 1. Формування поведінки і психіки людини

Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації. Сон. Біоритми. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання. Пам’ять. Види пам’яті.
Набута поведінка.

називати:
- види пам’яті;
- види сну;
характеризувати:
- роль ретикулярної формації мозку у сприйнятті інформації;
- сон як функціональний стан організму;
- біоритми людини;
- інстинктивну поведінку людини;
- набуту поведінку людини;
- види навчання;
- короткочасну і довготривалу пам’ять;
- процедурну і декларативну пам’ять;

Тема 2. Мислення і свідомість

Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини. Свідомість.

називати:
- функціональну спеціалізацію півкуль великого мозку;
- компоненти особистості;
- можливості особистості: обдарованість і здібності;
характеризувати:
- роль кори головного мозку в мисленні;
- роль гіпоталамуса у формуванні мотивації;
- види мотивації, домінанта;
- фізіологічні основи мовлення;
- особливості психічної діяльності людини;
- чинники, що впливають на формування особистості;
- функціональна спеціалізація півкуль головного мозку;
- значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього середовища;
- компоненти особистості, характер;

Література

Основна:

 1. Базанова Т.І., Павіченко Ю.В., Кармазина І.С., Тіткова А.М., Лінніченко В.М. Біологія, Підруч. для 9 кл. – Харків: Світ дитинства; 2009 – 296с.
 2. Біологія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. І. Базанова
  та ін..— Х.: Гімназія, 2008.— 320 с.: іл.
 3. Богуцька Т.О. Тестові завдання з біології для вступників до вищих на-вчальних закладів (на основі базової навч. програми з біології для серед. шкіл та програми вступ. випробувань з біології до вищих навч. закладів). - Кам'янець-Поділ.: Абетка-Нова, 2003. - 112 с.
 4. Богданова Т.Л., Брайон О.В., Данилова О.В. Довідник з біології-К.:Наук.думка,

2003.-793 с.

 1. Біда О.А., Дерій С.І.,Ілюха Л.М., Прокопенко Л.І .Біологія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх закладів: навчально-методичний посібник,. К.: Літера ЛТД, 2012 – 488с.
 2. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002. – 156с.
 3. Задорожний, Костянтин Миколайович. Усі уроки біології. 9 клас – Х : Вид. гр. «Основа», 2009. – 287 с. : табл.
 4. Задорожний К.М. Ботаніка. Зоологія. Біологія людини. Тренувальні тести. Х,: Вид. група «Основа», 2008. – 208с.
 5. Запорожець Н.В., Влащенко С.В. Біологія підручник АН ГРО ПЛЮС,

2008 – 288 с. : іл.

 1. Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Полтава: Довкілля – К., 2007.
 2. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Біологія: Довід. для абітурієнтів / - К.: Генеза, 2003. - 496 с.
 3. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Біологія підручник 8 клас, Освіта, 2008, - 256 с.
 4. Морозюк С.С. Біологія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Xарків.:

Торсінг, 2000. – 224 с.

 1. Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г, Войцехівський М.Ф. Біологія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2000. – 208с.
 2. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 208 с.
 3. Присяжнюк М.С. (метод. оброб. Горяна Л.Г.) Біологія людини: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Фенікс, 2003. - 239с.
 4. Сало Т.О. Біологія у таблицях та схемах . 10 – 11 класи. – Х.: ТОВ «Українська книжкова мережа», 2010. – 88с.
 5. Соболь В.І. Біологія: Підруч. для 7 кл.загальноосвіт. навч. закл.–К.: Грамота, 2007.– 295 с.: іл.
 6. Тагліна, Ольга Валентинівна. Біологія. 7 клас : розробки уроків– Х. : Веста: Вид- во "Ранок", 2008. – 303 с.
 7. Фещенко Т.І. та ін., 8 клас, Біологія підручник: Гімназія, 2008 – 154с.
 8. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2004. – 432 с.
 9. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2004. – 432с.

Додаткова:

 1. Андерсон О.А. Зошит для контролю знань з біології. Тести для тематичного оцінювання., Школяр, 2008
 2. Андреева Н.Д., Машкова Н.Н., Соломин В.П. Биология: Пособ. для по- ступающих в вузы. - СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. - 319 с.
 3. Барна І. Загальна біологія. Збірник задач. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 736с.
 4. Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3тє вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622 с.: іл.
 5. Біологія: Дидактичні матеріали до курсу. 8 клас. К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 141с.
 6. Бітюк М.Ю. та ін., Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з біології. Аксіома, 2008
 7. Васютіна Т.М., Буяло Т.Є. Практикум з біології, Навчальна книга Богдан, 2007
 8. Горяна Л.Г. Формування у молоді здорового способу життя через екологічну освіту. за ред. Горяної Л.Г., 9 клас, Основа, 2006
 9. Деревинська Л.В. Біологія. Уроки загальної характеристики основних таксонів царств Рослини, Гриби, Бактерії., Країна мрій, 2008
 10. Коваль Т.В.- Біологія: Програма вступних випробувань та приклади розв'язання задач / Уклад. Кам'янець-Поділ., 2003. - 20 с.
 11. Котик Т.С., Загайко А.А., Шаламов Р.В. Тести з біології для школярів і абітурієнтів. - Х.: Торсінг, 2003.- 288 с.
 12. Матяш Н.Ю., Костильов О.В., Коршевнюк Т.В., Цуруль О.А., Біологія. Збірник тренувальних тестів7-11 класи, Весна, 2008
 13. Мартинова Л.П. Українсько-російський та російсько-український шкільний біологічний словник / Л.П. Мартинова. – Харків: Видавнича група «Основа», 2011. – 125 с.
 14. Михайлюк Т.О., Біологія. 8 клас. Завдання для тематичного оцінювання, 8 клас, Генеза, 2008
 15. Мотузний В.О. Біологія людини (посібник), НАУ, 2006
 16. Павніченко Ю.В., Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В. Біологія: Довід. для абітурієнтів. - Х.: Торсінг, 2003. - 288 с.
 17. Підгірний В.І. Біологія: типові тестові завдання. Збірник – Х.: Факт, 2008. – 96с.
 18. Чернышева Л.П. Биология человека: Учеб. пособ.-Д.:Центр подготовки абитуриентов, 2000.- 448 с.
 19. Шаламов Р. В. 9 класс. Справочник для предэкзаменационной подготовки. — Харьков, «Ранок», 2005 — 112.
 20. Шварц Л.О. Тестові завдання для вступників. Біологія / Відп. ред. Л.О. Шварц. - Луцьк: Вежа, 2001. - 254 с.

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з біології

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховується:

- рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок людини і природи;

- рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та узагальнення.

Всі види оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівні навчальних досягнень абітурієнтів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

I. Початковий

1

Абітурієнт з допомогою викладача розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти.

2

Абітурієнт намагається відтворити окремі факти, з допомогою викладача наводить елементарні приклади біологічних об’єктів і їх окремі ознаки.

3

Абітурієнт відтворює окремі факти, з допомогою викладача фрагментарно характеризує окремі ознаки біологічних об’єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.

II. Середній

4

Абітурієнт з допомогою викладача відтворює незначну частину навчального матеріалу, дає визначення окремих біологічних понять, дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об’єктів; у відповідях може допускати помилки.

5

Абітурієнт відтворює основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання викладача; характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів; дає визначення окремих біологічних понять; наводить приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника; у відповідях може допускати помилки.

6

Абітурієнт самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, частково дотримується логіки його викладу; відповідає на окремі запитання; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом; у відповідях допускає помилки; розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі з допомогою викладача.

III. Достатній

7

Абітурієнт самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, застосовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять; характеризує основні положення біологічної науки, допускаючи у відповідях неточності; розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі звертаючись за консультацією до викладача.

8

Абітурієнт самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; виправляє допущені помилки; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись алгоритмом.

9

Абітурієнт вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання; з допомогою викладача встановлює причинно-наслідкові зв’язки; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам явищам і процесам живої природи; розв’язує стандартні пізнавальні завдання; виправляє власні помилки; самостійно розв’язує типові біологічні вправи і задачі.

IV. Високий

10

Абітурієнт системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання; розкриває суть біологічних явищ, процесів; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі у межах програми.

11

Абітурієнт логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; обґрунтовано відповідає на запитання; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи; наводить приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях; оцінює біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі.

12

Абітурієнт виявляє міцні й глибокі знання з біології; вільно відповідає на ускладнені запитання, з використанням міжпредметних зв’язків; самостійно характеризує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання; користується джерелами інформації, рекомендованими викладачем; вільно розв’язує біологічні вправи і задачі різного рівня складності.

Голова предметної екзаменаційної комісії І.О.Пащенко

Відповідальний секретар

приймальної комісії КЗОЗ «ХОМК» О.В.Калуцька